top of page

Запишете се за нашия бюлетин! 
Получавайте първи всичко ново от нас!

Благодарим за абонамента!

Свържете се с нас!

Общи условия

Общи условия за използване на консултации и онлайн услуги, предоставени на www.miluvkazasun.com

I. СТРАНИ

Настоящият документ урежда правните отношения, които възникват между:

 1. „Милувка за сън” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 206755050, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Хан Аспарух No 24, ет. надпартерен, представлявано от управител Весела Христова Проданова, наричан по-долу за краткост „КОНСУЛТАНТ“

И 

 1. ВСЯКО ЛИЦЕ, използващо платформата за получаване на информация за консултации и използване на онлайн услуги, предлагани на собствения на консултанта уебсайт, находящ се на домейн: www.miluvkazasun.com, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“.

 

II. ОБХВАТ

2.1. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички услуги, от които клиентът може да се възползва и да закупи посредством информацията, предоставена в уебсайта на консултанта.  

2.2. Предоставянето на онлайн консултации следва да се тълкува като консултантски услуги. В тях не се включва съдействие, различно от обхвата на консултацията по предварително зададен казус на клиента, освен ако не е индивидуално договорено между страните.

 

III. ТЕРМИНИ

3.1. “Договор за услуга“ между Консултанта и Клиента се сключва чрез приемане на настоящите Общи условия от Клиента и заплащане на определената цена, съответстваща на избраната услуга / продукт.

3.2. „Онлайн поръчка“ е акт, с който Клиентът възлага на Консултанта конкретна услуга под формата на консултация и/или закупуване на продукт (курс, уебинар, ръководствo, дистанционно обучение), използвайки данните за контакт, предоставени на www.miluvkazasun.com

3.3. „Онлайн услуга“ – услугите, предоставяни от Консултанта, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Приложим за тях е Законът за защита на потребителите.

 

IV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Настоящите Общи условия, уреждащи договорните отношения между Консултанта и Клиента, се сключват в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2. Консултантът има право да събира и използва информация относно Клиентите при извършената от тях поръчка с цел да бъдат надлежно идентифицирани, както и с цел да получи детайлна информация за конкретния казус, в това число, но не само: име, фамилия, имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, семеен статус, имена и възраст на децата в семейството, хранителни навици, обща информация за здравословно състояние, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълване на:

– Регистрационна форма;

– Анкетна за съня;

– Дневник за съня.

Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Консултанта.

4.3. Консултантът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията и по повод попълването на „Анкета за съня“ и „Дневник на съня“ – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.4. Консултантът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

4.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на настоящия договор.

4.6. Чрез натискане и отбелязване на полето до бутона: „Запознат съм и приемам настоящите общи условия“ или бутон с еквивалентно наименование, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Консултанта, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Клиентът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Консултанта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4.7. При извършване на регистрация Клиентът се задължава да предостави коректни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни.

 

V. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА СПОРЕД ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

 

Видовете услуги, които Консултантът предоставя са неизчерпателно изброени в сайта, но най-общо се разпределят в следните групи:

5.1 КОНСУЛТАЦИИ

 

5.1.1. ЕДИНИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Този вид консултации са с фиксиран размер на цената, в зависимост от обема на предоставяната услуга, поради което следва да се запознаете предварително с условията и параметрите им:

 

а/ Единична консултация 1 с фиксирана цена в размер на 70 лв. (седемдесет български лева), със следното съдържание: 

 • До 1 час видео разговор

 • Предварителен анализ на анкета

 • Подробен план за работа (устен)

 • Видео запис на разговора (достъпен до 1 месец след провеждането на консултацията)

 • Тази консултация не предвижда последващи телефонни разговори и/или последваща писмена кореспонденция.

 • Тази консултация не включва работа по самостоятелното заспиване на детето.

 • За деца от 0 до 3 години. Подходяща е и за бъдещи родители.

 

б/ Единична консултация 2 с фиксирана цена в размер на 105 лв. (сто и пет български лева), със следния обем: 

 • До 1,5-2 часa видео разговор

 • Предварителен анализ на анкета

 • Предварителен анализ на дневник на съня

 • Подробен план за работа (устен)

 • Видео запис на разговора (достъпен до 1 месец след провеждането на консултацията)

 • Два последващи разговора за по 20 минути за 1 месец. Консултантът и клиентът предварително избират удобни часове за провеждането им. 

 • Тази консултация не включва работа по самостоятелното заспиване на детето.

 • За деца от 3 месеца до 3 години.

в/ Единична консултация 2 ПЛЮС с фиксирана цена в размер на 145 лв. (сто четеридесет и пет български лева), със следния обем:

 • До 1,5-2 часa видео разговор

 • Предварителен анализ на анкета

 • Предварителен анализ на дневник на съня

 • Подробен план за работа (устен)

 • Видео запис на разговора (достъпен до 1 месец след провеждането на консултацията)

 • ПЛЮС изготвяне на индивидуален писмен план за работа.

 • Два последващи разговора за по 20 минути за 1 месец. Консултантът и клиентът предварително избират удобни часове за провеждането им. 

 • Тази консултация не включва работа по самостоятелното заспиване на детето.

 • За деца от 3 месеца до 3 години.

в/ Консултация по конкретен проблем с фиксирана цена в размер на 50 лв. (петдесет български лева), със следния обем:

 • Продължителност - 30мин.

 • Запис на консултациите (достъпни до 1 месец)

5.1.2. КОНСУЛТАЦИИ С ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Този вид консултации представляват пакетни услуги с фиксирана цена, в зависимост от продължителността, обема на предоставяната услуга и възрастта на детето, поради което следва предварително да се запознаете с условията и параметрите, както следва:

 

а/ Консултация с проследяване (4 седмици) с фиксирана цена в размер на 305 (триста и пет български лева), със следната продължителност и условия:

 • Продължителност на проследяването от 4 седмици

 • Предварителен анализ на анкета + дневник на съня

 • 2 консултации по 1-1,5 часа

 • Запис на консултациите (достъпни до 1 месец след провеждането им)

 • Писмен план за работа в подготвителния период

 • 10 дни комуникация с майката на всеки 2 до 3 дни

След втората консултация:

 • Писмен план за работа по самостоятелното приспиване

 • 10 дни комуникация с майката всеки ден, след това на всеки 3

 • До 3 седмици след края на проследяването – 2 допълнителни консултации до 20минути всяка. Консултантът и клиентът предварително избират удобни часове за провеждането им.

 • За деца от 4+ месеца до 3 години.

 

Ако сте закупили консултация с проследяване 4 седмици, и желаете да продължим с проследяването след изтичането на месеца, се доплащат по 60лв. за всяка следваща седмица.

5.1.2.1 Ако е проведена единична консултация, независимо от кой тип, и впоследствие се провежда консултация с проследяване, Клиентът получава отстъпка в размер на 20% от цената на проследяването.

5.1.2.2. Ако сте заплатили за консултация с преследване 4 седмици и в процеса на работа прецените, че имате нужда от още 2 седмици работа с нас, доплащането е 120лв.

 

5.1.2.3 В срок до 14 календарни дни преди уговорената дата за консултация с проследяване по буква а, Консултантът провежда предварителна безплатна среща в рамките на 30 минути с Клиента по телефон или онлайн с цел запознаване с очакванията и нуждите на Клиента. След предварителната среща Консултантът окончателно потвърждава, че ще работи с Клиента и има право да отмени насрочения час за основна консултация и проследяване, ако прецени, че не може да бъде полезен за случая. Клиентът също има право след предварителната среща да се откаже от услугите по своя преценка.

5.1.3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Към всеки вид консултация можете допълнително да закупите консултация онлайн или по телефон със следната продължителност и цени:

 • Eднократен разговор до 20мин. за провелите вече консултация или проследяване - 40лв.

 • Oще 1 разговор до 20мин. (извън включените в пакета) - 40лв.​

 

5.1.4 ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ:

а/ Всички видове консултации с проследяване включват възможност по желание на клиента съвместната работа да бъде преустановена за срок до 14 календарни дни – наведнъж или разделено на няколко части. 

б/ Ако клиентът желае да преустанови работата по пакета за срок повече от 14 календарни дни, се задължава да заплати на Консултанта допълнителна такса в размер на 40 лв за всяка допълнителна седмица. Максималният допълнителен срок, за който може да се замрази пакетът, е до 30 календарни дни. 

в/ Клиентът е длъжен своевременно да уведоми Консултанта, че желае съвместната им работата по пакета да бъде спряна в сроковете по буква „а“ или буква „б“. Съвместната работа се възстановява след изтичане на уговорения срок за спиране. 

г/ Ако Консултантът не е уведомен за желанието на Клиента за временно спиране, работата се счита за извършена.

д/ Ако след уговореното временно за спиране Клиентът не желае да продължи работата по пакета, услугата се счита за предоставена.

5.2. ОНЛАЙН ПРОГРАМИ

При закупуване на всяка една от онлайн програмите на "Милувка за сън" ООД:

5.2.1. Потребителят има право да влиза в профила си само през 1 мобилно и 1 десктоп устройство.

5.2.2. Достъпът за програмата е само за закупилия я и същия няма право да го предоставя на други лица. Потребителят се задължава, че няма да копира, възпроизвежда, дублира, създава производни материали, по какъвто и да е начин няма да използва за каквато и да е цел (търговска или друга). Потребителят няма право да разпространява и разкрива по какъвто и да е начин предоставените материали на трети лица без изричното предварително писмено съгласие от управителите на "Милувка за сън" ООД. 

5.2.3. Потребителят потвърждава и се съгласява, че:

а/Ще използва материалите от програмите на "Милувка за сън" само с цел подобряване на съня на детето/децата му.

б/ Е наясно, че предоставената информация в програмата НЕ замества консултации с:

 • консултант по кърмене;

 • педиатър;

 • психолог;

 • педагог;

 • логопед;

 • лекар, специалист в конкретна област.

в/ Няма да разпространявам материалите от програмите на "Милувка за сън" свободно в интернет пространството.

г/ Няма да изпраща и прехвърля на други лица с цел печалба, популяризиране, разпространение, без да получи писмено съгласие от управителите на "Милувка за сън" ООД.

5.2.4. Всички материали са интелектуална собственост и защитено с авторски права, в това число спадат: текстове, таблици, диаграми, наръчници, инфографики, видеа  и др.). Забранено е възпроизвеждането или използването на съдържанието по какъвто е да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, включително е забранено публикуването им в социални мрежи, блогове, форуми и други без изричното писмено разрешение на Управителите на "Милувка за сън".

5.2.5. Закупуването и използването на услугите и онлайн програмите НЕ предоставя на Потребителя каквито и да е права на интелектуална собственост върху която и да е част от Услугата и/или ресурсите в Уебсайта. Потребителят носи имуществена отговорност за вредите, причинени с всяко отделно нарушение на правата на интелектуална собственост на Доставчика и авторските права на Консултанта.

 

5.2.6. В случай на нарушаване и на горните точки от страна на Потребителя и/или злоупотреба, ще му бъде преустановен достъпът до платформата.

 

Всяко едно от гореописаните нарушения попада под административна отговорност и е основание за искова молба и глоба.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Всеки договор за услуга, извън посочените в Раздел V, е предмет на индивидуално договаряне между Консултанта и Клиента. Преговорите се извършват чрез интерфейса на формата за контакт, както и чрез всякакви други средства за комуникация, включително телефон и имейл.

6.2. След извършеното договаряне по т.6.1. на Клиентът се запазва час с фиксирана дата, която се определя спрямо обема на избраната услуга и натовареността на Консултанта.

6.3. Договорът се счита сключен в момента, в който клиентът заплати дължимото за услугата възнаграждение, посочено в сайта и/или договорено индивидуално между Консултанта и Клиента. 

6.4. За начало на изпълнението на договора се приема предоставянето от страна на Консултанта на изходни материали: „Анкета на съня “ и „Дневник на съня“, които съдържат необходимата за провеждане на консултацията информация и подлежат на попълване от страна на Клиента.

 

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Услугите и продуктите, описани в Раздел V, са посочени в сайта с фиксирана цена за извършване на конкретна онлайн услуга, с посочен обем на предоставяната помощ. 

7.2. Клиентът се задължава да заплати цената за избраната услуга в пълен обем в срок най-късно 5 дни преди датата, на която има запазен час за консултация.

7.3. В случай, че консултацията се провежда на място в офиса на Консултанта, цената на консултацията може да бъде заплатена изцяло и в деня на консултацията. 

7.4. В случай, че Клиентът поиска извършването на допълнителни услуги извън обхвата на поръчаните такива, както и извън обхвата на посочените в Раздел V, той се задължава да извърши доплащане, съгласно договореното с Консултанта.

7.5. За предоставяне на допълнителни услуги, или такива, които подлежат на индивидуално договаряне между страните, Консултантът отправя индивидуална оферта на Клиента.

7.6. Начини на плащане:

а/ Клиентът заплаща цената на избраните консултации по банков път по следната банкова сметка: 

Клиент: МИЛУВКА ЗА СЪН ООД​

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG54 BPBI 7940 1091 0491 01

Пощенска банка

Основание за плащане: наименованието на избраната консултация.

б/ Плащането с банкова карта се извършва чрез платежната страница на обслужващата банка, за което Консултанта не съхранява данни на банковите карти, с които се извършват плащанията. 

 • С извършване на банковото плащане Клиентът получава фактура съгласно разпоредбите на ЗДДС, като при изрично изразено желание, фактурата може да бъде предоставена в посочен от Клиента формат.

 • При необходимост от възстановяване на плащането от Консултанта на Клиента, преводът се извършва в рамките до 3 календарни дни от датата на получаването им от Консултанта към сметката, от която е постъпило плащането.

в/ Клиентите заплащат цената на избраните дигитални продукти (уебинари / наръчници и др.) чрез платежната система на уебсайта www.miluvkazasun.com , за което Консултантът не съхранява данни на банковите карти, с които се извършват плащанията.

 • След маркиране на всички артикули, които Клиентът желае да закупи, те се добавят автоматично към виртуалната „Количка“;

 • За финализиране на поръчката е необходимо да бъдат изпълнени етапите на процеса на пазаруване, чрез попълване и проверка на исканата информация.  

 • По време на процеса на покупката, преди плащането, Клиентът има възможност да променя елементи от своята поръчка.

 • При необходимост от възстановяване на плащането от Консултанта на Клиента, преводът се извършва в рамките до 3 календарни дни от датата на получаването им от Консултанта в сметката, от която е постъпило плащането.

 

7.7. При извършване на плащане клиентът ще бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на доставчика на платежни услуги.

7.8. Консултантът запазва правото си едностранно да извършва промени и актуализации на цените. Промените няма да засягат поръчки, които вече са заплатени или потвърдени от Консултанта.

7.9. Посочените цени са с включен ДДС и са обявени в местна валута: български лева (BGN).

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Консултантът има следните права:

а/ Във всеки един момент да откаже съвместна работа с Клиента при некоректно и неуважително отношение;

б/ Да получи от Клиента достоверна информация за навиците и режима на детето, което е абсолютно условие за пълноценното предоставяне на консултантските услуги;

в/ Да получава необходимата информация навременно и в уговорените срокове;

г/ Да откаже изпълнението на услугата, ако прецени, че е извън неговата компетенция, в който случай Консултантът може да препоръча друг специалист, спрямо конкретните нужди на Клиента.

8.2. Консултантът се задължава:

а/ Да информира Клиента за промяна в графика, ако по непредвидени обстоятелства не може да проведе консултацията в уговорения час/дата.

б/ Да осигури добра Интернет връзка при провеждане на онлайн консултация.

в/ Да бъде на разположение на Клиента по телефон/онлайн в посочените часове за провеждане на разговори (при консултациите с проследяване);

г/ Да спазва конфиденциалност и да не разпространява информацията, станала му известна по повод предоставянето на съответната услуга, с трети лица, извън професионалния кръг на лицата, ангажирани с организирането на дейността на Консултанта.

д/ Да предлага алтернативни варианти и стратегия за работа, спрямо постигнатите резултати и да уведоми Клиента, в случай, че среща лични или професионални затруднения в процеса.

8.3. Клиентът има следните права:

а/ Да получи професионална, достоверна и индивидуализирана информация за съня на детето, въз основна на изготвен от Консултанта анализ на „Анкета на съня“ и „Дневник на съня“, попълнени предварително от Клиента;

б/ Да се откаже от част от услугите, съгласно настоящите Общи условия.

в/ Да прекрати работата във всеки един момент, съгласно настоящите Общи условия.

8.4. Клиентът се задължава:

а/ Да предоставя на Консултанта изчерпателна, достоверна и навременна информация относно конкретния казус;

б/ Да попълни и предостави на Консултанта в пълен обем: „Анкета на съня“ и „Дневник на съня“ на детето (за минимум 3 пълни последователни дни) до 3 работни дни преди датата за провеждане на консултацията.  

в/ При еднократна консултация с 1 или 2 допълнителни разговора, да попълва „Дневник на съня“ за минимум 3 пълни последователни дни за период непосредствено преди датата на допълнителния разговор/и.

г/ При консултация с проследяване да попълва „Дневник на съня“ ежедневно до приключване на пакета.

д/ Да предостави на Консултанта изчерпателна информация относно всички методи и помощ, прилагани преди започването на съвместната дейност. 

е/ Да заплати цената на съответната услуга в пълен обем в срок до 5 календарни дни преди датата, на която е насрочена консултацията с предварително запазен час (освен в случаите, в които консултацията се провежда на място в офиса на Консултанта);

ж/ Да информира Консултанта в срок до 5 календарни дни преди датата, на която е насрочена консултацията, в случай на ангажираност и невъзможност да присъства;

з/ Да осигури подходящите условия за провеждане на консултацията като осигури добра Интернет връзка и съдействие за грижата с детето / децата;

и/ При консултациите по т. 5.1.2. (консултации с проследяване), да се свързва с Консултанта в посочените часове и да попълва „Дневника на съня“ на детето, съгласно указанията на Консултанта;

й/ Да информира Консултанта за всички промени в поведението и здравословното състояние на детето, които биха могли да повлияят процеса на работа;

к/ Да се опитва да имплементира препоръките на Консултанта и да го информира при невъзможност да извърши част или всички препоръки;

л/ Да спазва конфиденциалност и да не споделя писмени и видео-материали, получени в процеса на работа, в отворено дигитално пространство.

 

IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

9.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до 14 календарни дни считано от датата на сключване на договора за услуга от Клиента, освен ако изпълнението на същия не е започнал към момента на отказа. 

9.2. Клиентът няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са услуги, за които услугата е предоставена напълно (предоставен е достъп до дигитална услуга – уебинар / наръчник / онлайн програма) или изпълнението на услугата вече е започнало (предоставени са изходните материалите по т. 6.4: „Анкетна карта“ и „Дневник на съня“ и/или вече е проведена консултацията).

9.3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Консултанта недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: номер на поръчката, съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

9.4. За упражняване правото на отказ, Клиентът следва да изпрати писмено волеизявление за отказ до Консултанта – по електронен път чрез имейл или на хартиен носител, адресирано до адреса на Консултанта.

9.5. Изключения при отказ от консултация ПРЕДИ началото на съвместната работа:

а/ Клиентът може да се откаже от запазения час за консултация, без да дължи заплащане на цената, в срок до 5 (пет) календарни дни преди датата на консултацията. 

б/ В случай, че Клиентът е заплатил цената на консултацията в пълен обем, но при наличие на уважителни причини изяви желание за отмяна на часа, до който остават по-малко от 5 (пет) календарни дни, Консултантът има право да задържи неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от заплатената цена.

в/ Ако клиентът е закупил консултация по т. 5.1.2. (консултации с проследяване), но по уважителни причини заяви желание да се откаже в срок до 24ч. преди провеждане на консултацията, Консултантът има право да задържи неустойка в размер на цената за еднократна консултация.

г/ Ако клиентът е закупил еднократна консултация, но завяви желание да се откаже в срок по-малко от 24ч преди провеждане на консултацията, заплатената сума не се възтановява.

д/ Ако часът бъде отменен по вина на Консултанта, той се задължава да предостави на Клиента друг час в рамките на 2 календарни седмици;

е/ Ако на уговорената дата/час за консултация или допълнителен разговор към нея Консултантът не успява да се свърже с Клиента, услугата се счита за изпълнена от страна на Консултанта.

ж/ Във всички останали случаи се прилагат условията на т.9.2. и цената не подлежи на възстановяване, освен при изрична договореност между страните. 

9.6. Изключения при отказ СЛЕД начало на съвместната работа:

а/ В случай, че след стартиране на съвместната работа Клиентът изяви желание да се откаже от заявената и заплатена услуга по т. 5.1.2. (консултации с проследяване), той има право да направи това в срок до 1 (една) календарна седмица, считано от деня на основната консултация. В този случай Консултантът има право да удържи от заплатената цена сума в размер на цената за еднократната консултация и неустойка в размер на 20% от стойността на пакета проследяване. След изтичане на този срок, цената не подлежи на възстановяване.

б/ В случай, че след заплащане на цената и стартиране на съвместната работа, Клиентът не изпълнява задълженията си и не спазва уговорените часове и ангажименти, Консултантът има право да прекрати консултациите едностранно. В този случай Консултантът има право да задържи цялата заплатена цена или по своя преценка да възстанови на Клиента част от сумата на база извършеното до момента;

в/ Ако на уговорената дата/час за консултация или допълнителен разговор към нея Консултантът не успява да се свърже с Клиента, услугата се счита за изпълнена от страна на Консултанта.

г/ В случай, че след стартиране на съвместната работа Консултантът прецени, че съвместната работа не дава нужните резултати и желае тя да бъде преустановена, Консултантът възстановява на Клиента сумата на база извършеното до момента;

 

X. АВТОРСКИ ПРАВА

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Консултанта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на Консултанта. Същите не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство от трети лица, в качеството им на посетители на уебсайта или клиенти по смисъла на настоящите Общи условия.

10.2. Копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите, предоставени от Консултанта, дават право на последния да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

10.3. Потребител / Клиент няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, предоставени от Консултанта или чрез неговия уебсайт, освен при наличие на изрично съгласие от Консултанта. 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11.2. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора, Консултантът има право да ангажира трети лица в организационния процес (в това число, но не само за осъществяване на комуникация, запазване на часове, извършване на плащания и др.) с цел изпълнение на ангажиментите, поети с договора за услуга. Клиентът няма ангажимент към третите лица, ангажирани от Консултанта. 

11.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Консултанта или прекратяване поддръжката на уебсайта му, в които случаи всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.

11.4. Консултантът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

11.5. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Консултанта в срок от 14-дни от получаването на съобщението по т.10.4.

11.6. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

11.7. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При наличие на несъответствие, неточност или разминаване в клаузите на български и на английски език, СТРАНИТЕ приемат, че с приоритет се зачита текстът на български език. При непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

11.8. Всички уведомления, споразумения и договорки между страните се извършват в писмен вид. При едностранни уведомления и предизвестия, последните се изпращат на адресите на страните. 

 

Весела Проданова

Политиката е одобрена от управителя на: 12.01.2023г.

 

Политиката е ефективна от: 12.01.2023г.

Актуализирано на: 12.01.2023г.

Благодарим, че се свързахте с нас!

info@miluvkazasun.com 
088 229 8911 - Пепи / 087 865 2411 - Веси
от понеделник до петък
от 9:00ч. до 17:00ч.

 • Pinterest
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page