top of page

Общи условия

Общи условия за използване на консултации, онлайн услуги и поръчка на физически продукти, предоставени на www.miluvkazasun.com

I. СТРАНИ

Настоящият документ урежда правните отношения, които възникват между:

 1. „Милувка за сън” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 206755050, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Хан Аспарух No 24, ет. надпартерен, представлявано от управител Весела Христова Проданова, наричан по-долу за краткост „КОНСУЛТАНТ“

И 

 1. ВСЯКО ЛИЦЕ, използващо платформата за получаване на информация за консултации, използване на онлайн услуги или закупуване на физически продукти, предлагани на собствения на консултанта уебсайт, находящ се на домейн: www.miluvkazasun.com, наричано по-долу за краткост „КЛИЕНТ“.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

II. ОБХВАТ

2.1. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички услуги и продукти, от които клиентът може да се възползва и да закупи посредством информацията, предоставена в уебсайта на консултанта.  

2.2. Предоставянето на онлайн консултации следва да се тълкува като консултантски услуги. В тях не се включва съдействие, различно от обхвата на консултацията по предварително зададен казус на клиента, освен ако не е индивидуално договорено между страните.

2.3. Използването на услугите на „Милувка за сън“ ООД е възможно единствено след приемане на настоящите Общи условия за ползване. Всяко едно действие на ползвател, след като интернет страницата https://www.miluvkazasun.com/ е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия и има навършена 16-годишна възраст.

 

III. ТЕРМИНИ

3.1. “Договор за услуга“ между Консултанта и Клиента се сключва чрез приемане на настоящите Общи условия от Клиента и заплащане на определената цена, съответстваща на избраната услуга / продукт.

3.2. „Онлайн поръчка“ е акт, с който Клиентът възлага на Консултанта конкретна услуга под формата на консултация и/или закупуване на продукт (курс, уебинар, ръководствo, дистанционно обучение), използвайки данните за контакт, предоставени на www.miluvkazasun.com

3.3. „Онлайн услуга“ – услугите, предоставяни от Консултанта, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Приложим за тях е Законът за защита на потребителите.

 

IV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. Настоящите Общи условия, уреждащи договорните отношения между Консултанта и Клиента, се сключват в съответствие с изискванията на EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО), при спазване на принципите и правилата на GDPR за защита на данните законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2. Консултантът има право да събира и използва информация относно Клиентите при извършената от тях поръчка с цел да бъдат надлежно идентифицирани, както и с цел да получи детайлна информация за конкретния казус, в това число, но не само: име, фамилия, имейл адрес, дата на раждане, пол, адрес, телефон, семеен статус, имена и възраст на децата в семейството, хранителни навици, обща информация за здравословно състояние, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълване на:

– Регистрационна форма;

– Анкетна за съня;

– Дневник за съня.

Информацията включва и всяка друга информация, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Консултанта.

4.3. Консултантът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията и по повод попълването на „Анкета за съня“ и „Дневник на съня“ – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.4. Консултантът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

4.5. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни за целите на настоящия договор.

4.6. Чрез натискане и отбелязване на полето до бутона: „Запознат съм и приемам настоящите общи условия“ или бутон с еквивалентно наименование, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Консултанта, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Клиентът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Консултанта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

4.7. При извършване на регистрация Клиентът се задължава да предостави коректни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни.

 

V. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА СПОРЕД ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

 

Милувка за сън e платформа, достъпна на адрес в интернет https://www.miluvkazasun.com/, на която предоставя видове услуги, изброени в сайта и разделящи се на няколко групи. В платформата, Клиентите имат възможност:

 1. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки и услуги.

 2. Да извършват регистрация и създаване на профил в електронния магазин и използване на услуги за предоставяне на информация.

 3. Да преглежда предлаганите стоки, услуги, цени и условия за доставка.

 4. Да разглеждат съдържанието, публикувано на Интернет страницата, включително информацията, която търговецът е предоставил за себе си, екипа си, предоставените от него стоки и услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

 5. Да получават информация за нови стоки и и услуги, предлагани от търговеца.

 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с търговеца в платформата.

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата.

 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

5.1. ФИЗИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

5.1.2. Потребителите използват страницата на търговеца в платформата или правят поръчките си чрез социалните мрежи във FACEBOOK или GOOGLE, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от търговеца стоки и/или услуги.

5.1.3. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

5.1.4. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата по следната процедура: Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата; избиране на една или повече от предлаганите от търговеца в платформата стоки и/или услуги и добавянето им към списък за покупка; предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на потребителя като страна по договора; предоставяне на данни за доставката; избор на способ и момент за плащане на цената; потвърждение на поръчката по телефон или чрез електронната поща.

5.1.5. Търговецът и потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка. Правата на потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

5.1.6. Основните характеристики на стоките и/или услугите, предлагани от търговеца, са определени в профила на всяка в платформата.

5.1.7. Цената на стоките и услугите е с включени всички данъци и такси и се определя от търговеца в профила на всяка в платформата.

5.1.8. Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от търговеца и се предоставя като информация на потребителя при избиране на стоките и/или услугите за сключване на договора за покупко-продажба.

5.1.9. (1) Начините за плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на потребителя.

(2) Плащанията към доставчика стават по един от следните начини:

Плащане с дебитна или кредитна карта, чрез сайта

Плащане в брой чрез наложен платеж

(3) В случай, че стойността на поръчката на потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.

5.1.10. Информацията, предоставена на потребителя, е актуална към момента на визуализацията й в платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.

5.1.11. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез платформата или електронна поща.

5.1.12. Потребителят се съгласява, че търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

5.1.13. Потребителят избира дали да заплати на доставчика в платформата цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

5.1.14. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 30 дни, считано от датата на приемане на стоката от Търговеца.

5.1.27. Търговецът може да организира доставката и предаването на стоката на потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, търговецът организира доставката и предаването в разумен срок.

5.1.28. Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно търговеца. Ако потребителят не уведоми търговеца, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

5.1.29. Търговецът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

5.1.30. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

5.2 КОНСУЛТАЦИИ

 

5.2.1. ЕДИНИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Този вид консултации са с фиксиран размер на цената, в зависимост от обема на предоставяната услуга, поради което следва да се запознаете предварително с условията и параметрите им:

 

а/ Единична консултация 1 с фиксирана цена в размер на 90 лв. (деветдесет български лева), със следното съдържание: 

 • До 1 час видео разговор

 • Предварителен анализ на анкета

 • Подробен план за работа (устен)

 • Видео запис на разговора (достъпен до 1 месец след провеждането на консултацията)

 • Тази консултация не предвижда последващи телефонни разговори и/или последваща писмена кореспонденция.

 • Тази консултация не включва работа по самостоятелното заспиване на детето.

 • За деца от 0 до 6 години. Подходяща е и за бъдещи родители.

 

б/ Единична консултация 2 с фиксирана цена в размер на 125 лв. (сто двадесет и пет български лева), със следния обем: 

 • До 1,5-2 часa видео разговор

 • Предварителен анализ на анкета на съня

 • Предварителен анализ на дневник на съня

 • Подробен план за работа (устен)

 • Видео запис на разговора (достъпен до 1 месец след провеждането на консултацията)

 • Два последващи разговора за по 20 минути за 1 месец. Консултантът и клиентът предварително избират удобни часове за провеждането им. 

 • Тази консултация не включва работа по самостоятелното заспиване на детето.

 • За деца от 3 месеца до 6 години.

в/ Консултация по конкретен проблем с фиксирана цена в размер на 55 лв. (петдесет и пет български лева), със следния обем:

 • Продължителност - 30мин.

 • Запис на консултациите (достъпни до 1 месец)

5.2.2. КОНСУЛТАЦИИ С ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Този вид консултации представляват пакетни услуги с фиксирана цена, в зависимост от продължителността, обема на предоставяната услуга и възрастта на детето, поради което следва предварително да се запознаете с условията и параметрите, както следва:

 

а/ Консултация с проследяване (3 седмици) с фиксирана цена в размер на 330 (триста и трийсет български лева), със следната продължителност и условия:

 • Продължителност на проследяването от 3 седмици

 • Предварителен анализ на анкета + дневник на съня

 • 1 консултация, 1-1,5 часа

 • Запис на консултацията (достъпна до 1 месец след провеждането)

 • Подробен план за работа (устен)

 • Ежедневно проследяване на Дневника на съня на детето

 • Комуникация по телефона 3 пъти седмично в продължение на 3 седмици

 • За деца от 4+ месеца до 6 години.

б/ Консултация с проследяване (4 седмици) с фиксирана цена в размер на 435 (четиристотин трийсет и пет български лева), със следната продължителност и условия:

 • Продължителност на проследяването от 4 седмици

 • Предварителен анализ на анкета + дневник на съня

 • 2 консултации по 1-1,5 часа

 • Запис на консултациите (достъпни до 1 месец след провеждането им)

 • Писмен план за работа в подготвителния период

 • 10 дни комуникация с майката на всеки 2 до 3 дни

След втората консултация:

 • Писмен план за работа по самостоятелното приспиване

 • 10 дни комуникация с майката всеки ден, след това на всеки 3

 • До 3 седмици след края на проследяването – 2 допълнителни консултации до 20минути всяка. Консултантът и клиентът предварително избират удобни часове за провеждането им.

 • За деца от 4+ месеца до 6 години.

 

Ако сте закупили консултация с проследяване 4 седмици, и желаете да продължим с проследяването след изтичането на месеца, се доплащат по 60лв. за всяка следваща седмица.

5.2.2.1 Ако е проведена единична консултация, независимо от кой тип, и впоследствие се провежда консултация с проследяване, Клиентът получава отстъпка в размер на 20% от цената на проследяването.

5.2.2.2. Ако сте заплатили за консултация с преследване 4 седмици и в процеса на работа прецените, че имате нужда от още 2 седмици работа с нас, доплащането е 120лв.

 

5.2.2.3 В срок до 14 календарни дни преди уговорената дата за консултация с проследяване по буква а, Консултантът провежда предварителна безплатна среща в рамките на 30 минути с Клиента по телефон или онлайн с цел запознаване с очакванията и нуждите на Клиента. След предварителната среща Консултантът окончателно потвърждава, че ще работи с Клиента и има право да отмени насрочения час за основна консултация и проследяване, ако прецени, че не може да бъде полезен за случая. Клиентът също има право след предварителната среща да се откаже от услугите по своя преценка.

5.2.3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

Към всеки вид консултация можете допълнително да закупите консултация онлайн или по телефон със следната продължителност и цени:

 • Eднократен разговор до 20мин. за провелите вече консултация или проследяване - 40лв.

 • Oще 1 разговор до 20мин. (извън включените в пакета) - 40лв.​

 

5.2.4 ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ:

а/ Всички видове консултации с проследяване включват възможност по желание на клиента съвместната работа да бъде преустановена за срок до 14 календарни дни – наведнъж или разделено на няколко части. 

б/ Ако клиентът желае да преустанови работата по пакета за срок повече от 14 календарни дни, се задължава да заплати на Консултанта допълнителна такса в размер на 40 лв за всяка допълнителна седмица. Максималният допълнителен срок, за който може да се замрази пакетът, е до 30 календарни дни. 

в/ Клиентът е длъжен своевременно да уведоми Консултанта, че желае съвместната им работата по пакета да бъде спряна в сроковете по буква „а“ или буква „б“. Съвместната работа се възстановява след изтичане на уговорения срок за спиране. 

г/ Ако Консултантът не е уведомен за желанието на Клиента за временно спиране, работата се счита за извършена.

д/ Ако след уговореното временно за спиране Клиентът не желае да продължи работата по пакета, услугата се счита за предоставена.

5.3. ОНЛАЙН ПРОГРАМИ

При закупуване на всяка една от онлайн програмите на "Милувка за сън" ООД:

5.3.1. Потребителят има право да влиза в профила си само през 1 мобилно и 1 десктоп устройство.

5.3.2. Достъпът за програмата е само за закупилия я и същия няма право да го предоставя на други лица. Потребителят се задължава, че няма да копира, възпроизвежда, дублира, създава производни материали, по какъвто и да е начин няма да използва за каквато и да е цел (търговска или друга). Потребителят няма право да разпространява и разкрива по какъвто и да е начин предоставените материали на трети лица без изричното предварително писмено съгласие от управителите на "Милувка за сън" ООД. 

5.3.3. Потребителят потвърждава и се съгласява, че:

а/Ще използва материалите от програмите на "Милувка за сън" само с цел подобряване на съня на детето/децата му.

б/ Е наясно, че предоставената информация в програмата НЕ замества консултации с:

 • консултант по кърмене;

 • педиатър;

 • психолог;

 • педагог;

 • логопед;

 • лекар, специалист в конкретна област.

в/ Няма да разпространявам материалите от програмите на "Милувка за сън" свободно в интернет пространството.

г/ Няма да изпраща и прехвърля на други лица с цел печалба, популяризиране, разпространение, без да получи писмено съгласие от управителите на "Милувка за сън" ООД.

5.3.4. Всички материали са интелектуална собственост и защитено с авторски права, в това число спадат: текстове, таблици, диаграми, наръчници, инфографики, видеа  и др.). Забранено е възпроизвеждането или използването на съдържанието по какъвто е да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, включително е забранено публикуването им в социални мрежи, блогове, форуми и други без изричното писмено разрешение на Управителите на "Милувка за сън".

5.3.5. Закупуването и използването на услугите и онлайн програмите НЕ предоставя на Потребителя каквито и да е права на интелектуална собственост върху която и да е част от Услугата и/или ресурсите в Уебсайта. Потребителят носи имуществена отговорност за вредите, причинени с всяко отделно нарушение на правата на интелектуална собственост на Доставчика и авторските права на Консултанта.

 

5.3.6. В случай на нарушаване и на горните точки от страна на Потребителя и/или злоупотреба, ще му бъде преустановен достъпът до платформата.

 

Всяко едно от гореописаните нарушения попада под административна отговорност и е основание за искова молба и глоба.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Всеки договор за услуга, извън посочените в Раздел V, е предмет на индивидуално договаряне между Консултанта и Клиента. Преговорите се извършват чрез интерфейса на формата за контакт, както и чрез всякакви други средства за комуникация, включително телефон и имейл.

6.2. След извършеното договаряне по т.6.2. на Клиентът се запазва час с фиксирана дата, която се определя спрямо обема на избраната услуга и натовареността на Консултанта.

6.3. Договорът се счита сключен в момента, в който клиентът заплати дължимото за услугата възнаграждение, посочено в сайта и/или договорено индивидуално между Консултанта и Клиента. 

6.4. За начало на изпълнението на договора се приема предоставянето от страна на Консултанта на изходни материали: „Анкета на съня “ и „Дневник на съня“, които съдържат необходимата за провеждане на консултацията информация и подлежат на попълване от страна на Клиента.

 

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Услугите и продуктите, описани в Раздел V, са посочени в сайта с фиксирана цена за извършване на конкретна онлайн услуга, с посочен обем на предоставяната помощ. 

7.2. Клиентът се задължава да заплати цената за избраната услуга в пълен обем в срок най-късно 5 дни преди датата, на която има запазен час за консултация.

7.3. В случай, че консултацията се провежда на място в офиса на Консултанта, цената на консултацията може да бъде заплатена изцяло и в деня на консултацията. 

7.4. В случай, че Клиентът поиска извършването на допълнителни услуги извън обхвата на поръчаните такива, както и извън обхвата на посочените в Раздел V, той се задължава да извърши доплащане, съгласно договореното с Консултанта.

7.5. За предоставяне на допълнителни услуги, или такива, които подлежат на индивидуално договаряне между страните, Консултантът отправя индивидуална оферта на Клиента.

7.6. Начини на плащане:

а/ Клиентът заплаща цената на избраните консултации по банков път по следната банкова сметка: 

Клиент: МИЛУВКА ЗА СЪН ООД​

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG54 BPBI 7940 1091 0491 01

Пощенска банка

Основание за плащане: наименованието на избраната консултация.

б/ Плащането с банкова карта се извършва чрез платежната страница на обслужващата банка, за което Консултанта не съхранява данни на банковите карти, с които се извършват плащанията. 

 • С извършване на банковото плащане Клиентът получава фактура съгласно разпоредбите на ЗДДС, като при изрично изразено желание, фактурата може да бъде предоставена в посочен от Клиента формат.

 • При необходимост от възстановяване на плащането от Консултанта на Клиента, преводът се извършва в рамките до 3 календарни дни от датата на получаването им от Консултанта към сметката, от която е постъпило плащането.

в/ Клиентите заплащат цената на избраните дигитални продукти (уебинари / наръчници и др.) чрез платежната система на уебсайта www.miluvkazasun.com , за което Консултантът не съхранява данни на банковите карти, с които се извършват плащанията.

 • След маркиране на всички артикули, които Клиентът желае да закупи, те се добавят автоматично към виртуалната „Количка“;

 • За финализиране на поръчката е необходимо да бъдат изпълнени етапите на процеса на пазаруване, чрез попълване и проверка на исканата информация.  

 • По време на процеса на покупката, преди плащането, Клиентът има възможност да променя елементи от своята поръчка.

 • При необходимост от възстановяване на плащането от Консултанта на Клиента, преводът се извършва в рамките до 3 календарни дни от датата на получаването им от Консултанта в сметката, от която е постъпило плащането.

 

7.7. При извършване на плащане клиентът ще бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на доставчика на платежни услуги.

7.8. Консултантът запазва правото си едностранно да извършва промени и актуализации на цените. Промените няма да засягат поръчки, които вече са заплатени или потвърдени от Консултанта.

7.9. Посочените цени са с включен ДДС и са обявени в местна валута: български лева (BGN).

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. В случаите на сключване на договр за консултации и онлайн програми

8.1.1. Консултантът има следните права:

а/ Във всеки един момент да откаже съвместна работа с Клиента при некоректно и неуважително отношение;

б/ Да получи от Клиента достоверна информация за навиците и режима на детето, което е абсолютно условие за пълноценното предоставяне на консултантските услуги;

в/ Да получава необходимата информация навременно и в уговорените срокове;

г/ Да откаже изпълнението на услугата, ако прецени, че е извън неговата компетенция, в който случай Консултантът може да препоръча друг специалист, спрямо конкретните нужди на Клиента.

8.1.2. Консултантът се задължава:

а/ Да информира Клиента за промяна в графика, ако по непредвидени обстоятелства не може да проведе консултацията в уговорения час/дата.

б/ Да осигури добра Интернет връзка при провеждане на онлайн консултация.

в/ Да бъде на разположение на Клиента по телефон/онлайн в посочените часове за провеждане на разговори (при консултациите с проследяване);

г/ Да спазва конфиденциалност и да не разпространява информацията, станала му известна по повод предоставянето на съответната услуга, с трети лица, извън професионалния кръг на лицата, ангажирани с организирането на дейността на Консултанта.

д/ Да предлага алтернативни варианти и стратегия за работа, спрямо постигнатите резултати и да уведоми Клиента, в случай, че среща лични или професионални затруднения в процеса.

8.1.3. Клиентът има следните права:

а/ Да получи професионална, достоверна и индивидуализирана информация за съня на детето, въз основна на изготвен от Консултанта анализ на „Анкета на съня“ и „Дневник на съня“, попълнени предварително от Клиента;

б/ Да се откаже от част от услугите, съгласно настоящите Общи условия.

в/ Да прекрати работата във всеки един момент, съгласно настоящите Общи условия.

8.1.4. Клиентът се задължава:

а/ Да предоставя на Консултанта изчерпателна, достоверна и навременна информация относно конкретния казус;

б/ Да попълни и предостави на Консултанта в пълен обем: „Анкета на съня“ и „Дневник на съня“ на детето (за минимум 3 пълни последователни дни) до 3 работни дни преди датата за провеждане на консултацията.  

в/ При еднократна консултация с 1 или 2 допълнителни разговора, да попълва „Дневник на съня“ за минимум 3 пълни последователни дни за период непосредствено преди датата на допълнителния разговор/и.

г/ При консултация с проследяване да попълва „Дневник на съня“ ежедневно до приключване на пакета.

д/ Да предостави на Консултанта изчерпателна информация относно всички методи и помощ, прилагани преди започването на съвместната дейност. 

е/ Да заплати цената на съответната услуга в пълен обем в срок до 5 календарни дни преди датата, на която е насрочена консултацията с предварително запазен час (освен в случаите, в които консултацията се провежда на място в офиса на Консултанта);

ж/ Да информира Консултанта в срок до 5 календарни дни преди датата, на която е насрочена консултацията, в случай на ангажираност и невъзможност да присъства;

з/ Да осигури подходящите условия за провеждане на консултацията като осигури добра Интернет връзка и съдействие за грижата с детето / децата;

и/ При консултациите по т. 5.1.2. (консултации с проследяване), да се свързва с Консултанта в посочените часове и да попълва „Дневника на съня“ на детето, съгласно указанията на Консултанта;

й/ Да информира Консултанта за всички промени в поведението и здравословното състояние на детето, които биха могли да повлияят процеса на работа;

к/ Да се опитва да имплементира препоръките на Консултанта и да го информира при невъзможност да извърши част или всички препоръки;

л/ Да спазва конфиденциалност и да не споделя писмени и видео-материали, получени в процеса на работа, в отворено дигитално пространство.

8.2. В случаите на сключване на договр за физически продукти

8.2.1.„Милувка за сън“ ООД има слените задължения:

 

 1. да потвърди наличността на поръчаните стоки или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни, от обработване на заявката; 

 2. да достави в срока по договора, заявената от Клиента стока; 

 3. преди изпращане на стоката към Клиента да провери всеки артикул за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 

 4. да приведе стоката с съответствие, в разумни срокове, без неоправдано забавяне и бз значително неудобство за Клиента (когато е приложимо);

 5. да не нарушава Закона за защита на личните данни, както и да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.);

 6. да не използва нелоялни търговски практики.

 

(2) "Милувка за сън" ООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани), освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в интернет магазина.

(3) "Милувка за сън" ООД  не носи отговорност за законова гаранция спрямо Клиент, който няма качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, осен когато страните не са договорили друго.

8.2.2. "Милувка за сън" ООД  има слените права:

 

 1. да променя цените на предлаганите от него стоки в интернет магазина по собствена преценка. По отношение на Клиента обвързващо значение има актуалната цена на стоката, обявена в интернет магазина по време на заявяване на поръчката му, т.е. новата цена обвързва Клиентите по сключени с търговеца договори след обявяването на новата цена в интернет магазина;

 2. при разваляне на договора от Клиента (когато е приложими), да задържи подлежащите на възстановяване суми до получаване обратно на стоките по разваления договор или до представяне на документ удостоверяващ изпращане на стоките обратно към търговеца. 

 3. да променя едностранно настоящите общите условията, като променените общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на интернет магазина. По отношение на заварените случаи (заявени или потвърдени поръчки, по които стоката все още не е доставена), действие имат по-благоприятните за Клиента общи условия измежду действащи по време на заявяване на поръчката и обявените на страницата на интернет магазина променени общи условия.

 4. да не осигурява сервиз за стоки, предмет на договор с Клиент, който няма качеството на потребител по смисъла на ЗЗП.

 

8.2.3. Клиентът има следните задължения: 

 

 1. да попълни коректно формата на заявлението за поръчка, като посочи име и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 

 2. да плати цената на стоката (актуална при попълване на заявката), според условията на договора и разходите за доставка на поръчаните стоки, когато такива се дължат; 

 3. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

 4. при отказ от договора да съхранява получената стока с грижата на добър стопанин, да я изпрати или предаде обратно на "Милувка за сън" ООД  без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е уведомил "Милувка за сън" ООД , че се отказва от договора, в добър търговски вид заедно с всички нейни принадлежности (когато има такива), със запазена опаковка, оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от "Милувка за сън" ООД  – фактура, касов бон, гаранционна карта (когато е издадена такава);

 5. да заплати преките разходи за връщане на стоката при развален от него договор с "Милувка за сън" ООД  (когато е приложимо);

 6. За Клиент, който не е потребител по смисъла на ЗЗП - да прегледа стоката предмет на договора с "Милувка за сън" ООД , при нейното получаване и ако тя не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно "Милувка за сън" ООД . Ако не направи това, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

8.2.4.(1) Клиентът има следните права:

 

 1. да се откаже от договора, в предвидените за това случаи;

 2. да откаже да получи поръчаната стока в предвидените за това случаи;

 3. да върне стоката, в предвидените за това случаи;

 4. да иска връщане на платената авансово цена, в предвидените за това случаи;

 5. да се ползва от гаранцията на стоката, в предвидените за това случаи.

 

(2) Разпоредбите от тези общите условия и разпоредбите за търговска продажба в Търговския закон, с изключение на предвиденото за Клиентите имащи качеството на потребител по смисъла на ЗЗП и тези по глава VII, са относими и до Клиентите, които нямат качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП.

IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

9.1. Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до 14 календарни дни считано от датата на сключване на договор за услуга от Клиента, освен ако изпълнението на същия не е започнал към момента на отказа. 

Клиентът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до 14 календарни дни считано от датата на закупуване от Клиента на онлайн програма и получаване на достъп до нея от Клиента. 

Клиентът има право да върне закупения от него продукт, без да дължи обезщетение или неустойка в срок до 14 календарни дни считано от датата на получаване на пратката от Клиента. 

9.2. Клиентът няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са услуги, за които услугата е предоставена напълно (предоставен е достъп до дигитална услуга – уебинар / наръчник / онлайн програма) или изпълнението на услугата вече е започнало (предоставени са изходните материалите по т. 6.4: „Анкетна карта“ и „Дневник на съня“ и/или вече е проведена консултацията).

9.3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Консултанта недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: номер на поръчката, съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

9.4. За упражняване правото на отказ, Клиентът следва да изпрати писмено волеизявление за отказ до Консултанта – по електронен път чрез имейл или на хартиен носител, адресирано до адреса на Консултанта.

9.5. Изключения при отказ от консултация ПРЕДИ началото на съвместната работа:

а/ Клиентът може да се откаже от запазения час за консултация, без да дължи заплащане на цената, в срок до 5 (пет) календарни дни преди датата на консултацията. 

б/ В случай, че Клиентът е заплатил цената на консултацията в пълен обем, но при наличие на уважителни причини изяви желание за отмяна на часа, до който остават по-малко от 5 (пет) календарни дни, Консултантът има право да задържи неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от заплатената цена.

в/ Ако клиентът е закупил консултация по т. 5.2.2. (консултации с проследяване), но по уважителни причини заяви желание да се откаже в срок до 24ч. преди провеждане на консултацията, Консултантът има право да задържи неустойка в размер на цената за еднократна консултация.

г/ Ако клиентът е закупил еднократна консултация, но завяви желание да се откаже в срок по-малко от 24ч преди провеждане на консултацията, заплатената сума не се възтановява.

д/ Ако часът бъде отменен по вина на Консултанта, той се задължава да предостави на Клиента друг час в рамките на 2 календарни седмици;

е/ Ако на уговорената дата/час за консултация или допълнителен разговор към нея Консултантът не успява да се свърже с Клиента, услугата се счита за изпълнена от страна на Консултанта.

ж/ Във всички останали случаи се прилагат условията на т.9.2. и цената не подлежи на възстановяване, освен при изрична договореност между страните. 

9.6. Изключения при отказ СЛЕД начало на съвместната работа:

а/ В случай, че след стартиране на съвместната работа Клиентът изяви желание да се откаже от заявената и заплатена услуга по т. 5.2.2. (консултации с проследяване), той има право да направи това в срок до 1 (една) календарна седмица, считано от деня на основната консултация. В този случай Консултантът има право да удържи от заплатената цена сума в размер на цената за еднократната консултация и неустойка в размер на 20% от стойността на пакета проследяване. След изтичане на този срок, цената не подлежи на възстановяване.

б/ В случай, че след заплащане на цената и стартиране на съвместната работа, Клиентът не изпълнява задълженията си и не спазва уговорените часове и ангажименти, Консултантът има право да прекрати консултациите едностранно. В този случай Консултантът има право да задържи цялата заплатена цена или по своя преценка да възстанови на Клиента част от сумата на база извършеното до момента;

в/ Ако на уговорената дата/час за консултация или допълнителен разговор към нея Консултантът не успява да се свърже с Клиента, услугата се счита за изпълнена от страна на Консултанта.

г/ В случай, че след стартиране на съвместната работа Консултантът прецени, че съвместната работа не дава нужните резултати и желае тя да бъде преустановена, Консултантът възстановява на Клиента сумата на база извършеното до момента;

9.7. Правото на отказ от договора при поръчка на физически продукти не се прилага в следните случаи:

 1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 2. За доставка на стоки, поради разлика в цветовете на стоките с тези на монитора на клиента

 3. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

 4. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

 5. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

9.8. Когато търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред търговеца.

9.9. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

9.10. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

9.11. Потребителят се задължава да съхранява получените от търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 26.

9.12. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с търговеца като отправи писмено изявление до доставчика.

9.13. Когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно.

9.14. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

9.15. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, счита се че потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

9.16. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на търговеца.

9.17. В случай, че потребителят и търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя чрез сайта на търговеца в платформата.

9.18. Ако "Милувка за сън" ООД не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

X. АВТОРСКИ ПРАВА

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Консултанта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат на Консултанта. Същите не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство от трети лица, в качеството им на посетители на уебсайта или клиенти по смисъла на настоящите Общи условия.

10.2. Копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите, предоставени от Консултанта, дават право на последния да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

10.3. Потребител / Клиент няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, предоставени от Консултанта или чрез неговия уебсайт, освен при наличие на изрично съгласие от Консултанта. 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Страните декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11.2. Страните се съгласяват, че в хода на действие на договора, Консултантът има право да ангажира трети лица в организационния процес (в това число, но не само за осъществяване на комуникация, запазване на часове, извършване на плащания и др.) с цел изпълнение на ангажиментите, поети с договора за услуга. Клиентът няма ангажимент към третите лица, ангажирани от Консултанта. 

11.3. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Консултанта или прекратяване поддръжката на уебсайта му, в които случаи всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.

11.4. Консултантът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

11.5. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Консултанта в срок от 14-дни от получаването на съобщението по т.10.4.

11.6. В случай, че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

11.7. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. При наличие на несъответствие, неточност или разминаване в клаузите на български и на английски език, СТРАНИТЕ приемат, че с приоритет се зачита текстът на български език. При непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават по съдебен ред, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

11.8. Всички уведомления, споразумения и договорки между страните се извършват в писмен вид. При едностранни уведомления и предизвестия, последните се изпращат на адресите на страните. 

 

Пенка Цанкова

Политиката е одобрена от управителя на: 13.02.2024г.

 

Политиката е ефективна от: 13.02.2024г.

Актуализирано на: 13.02.2024г.

bottom of page